Bodelning

När ett äktenskap upphör, genom äktenskapsskillnad eller ett dödsfall, ska bodelning mellan makarna ske. Över bodelningen ska en skriftlig handling upprättas som visar hur makarnas bodelningsbara tillgångar efter avräkning för skulder ska fördelas. Bodelning kan också göras inom äktenskapet för att förändra fördelningen av makarnas tillgångar.

Hur fungerar det för sambor?

När ett samboförhållande upphör genom att samborna separerar ska bodelning ske av sambornas bostad och bohag som anskaffats för gemensam användning om någon av samborna begär det. Om en av samborna avlider ska bodelning ske om den efterlevande sambon begär det. Oavsett av vilken anledning bodelning sker skall en skriftlig handling över bodelningen upprättas och undertecknas av parterna.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad en bodelning innebär.

Läs också om: