Dödsboförvaltning

När en människa dör kallar man kvarlåtenskapen, alltså alla skulder och tillgångar, för dödsbo. Dödsboet räknas som en juridisk person och existerar fram tills dess att ett arvskifte ägt rum, som upplöser eller avvecklar dödsboet.

Vem förvaltar dödsboet?

Tills dess behöver dödsboet utredas och förvaltas. Det kan innebära att betala räkningar, värdera smycken och antika möbler eller att sälja en bostad. En deklaration och slutredovisning av personens ekonomi behöver också göras. Att förvalta ett dödsbo är i många fall ett krävande arbete, som kräver kontakt med försäkringsbolag, banker, mäklare och andra företag. Ibland kan detta arbete ta lång tid, kanske rentav flera år.

Dödsboförvaltningen görs i regel av dödsboets delägare tillsammans, men många väljer att gemensamt utse en dödsboförvaltare.

Syftet med boutredningen är att iordningställa dödsboets tillgångar till fördelning. Ett dödsbo företräds av dödsbodelägarna gemensamt och de måste tillsammans vara överens om åtgärder som gäller dödsboet.

Vi kan hjälpa

För att underlätta dödsboförvaltningen kan Familjejuristen, genom fullmakt från samtliga dödsbodelägare, sköta dödsboförvaltningen i delägarnas ställe. Detta kan till exempel innebära att vi betalar dödsboets räkningar, säger upp abonnemang och hyresavtal samt efter överenskommelse med delägarna avyttrar dödsboet egendom.

Läs också om: